Zpět na www.bydlenivhostivari.czPOUČENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Bytový a obchodní komplex Hostivař, s.r.o., IČ 27140601, sídlem Pražská 810/16, Praha 10 – Hostivař, PSČ 102 21, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 99347 (dále jen „Společnost“), při své činnosti zpracovává osobní údaje fyzických osob.

Níže uvedené informace platí obdobně i pro zpracovávání osobních údajů společností BOKH, s.r.o., IČ 02131099, sídlem Pražská 810/16, Praha 10 – Hostivař, PSČ 102 21, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 215970.

  Zpracování osobních údajů klientů
 1. Společnost jakožto správce zpracovává osobní údaje svých klientů v rozsahu uvedeném v poptávkovém formuláři vyplněném klientem na www.bydlenivhostivari.cz, a to pro účely poskytování informací o vlastnostech a podmínkách prodeje nemovitostí v developerském projektu Bytový komplex HOSTIVAŘ. Zákonným důvodem pro uvedené zpracování je souhlas klienta, od něhož Společnost získává osobní údaje napřímo, resp. společnost BOKH, s.r.o. je získává od Společnosti. Osobní údaje klienta jsou v tomto případě zpracovávány po dobu trvání účelu, k nimž je udělován, nejdéle však do jeho odvolání ze strany klienta, nesvědčí-li poté Společnosti již žádný z jiných titulů pro jejich další zpracovávání.
 2. Společnost jakožto správce dále zpracovává osobní údaje svých klientů v rozsahu jméno, příjmení, titul (je-li sdělen), rodné číslo a/nebo datum narození, adresa trvalého bydliště, kontaktní údaje (e-mail, telefon, příp. doručovací adresa) pro účely vypracování návrhů smluv (např. rezervační, budoucí kupní, kupní smlouvy apod.), jejich uzavření a plnění. Zákonným důvodem pro uvedené zpracování je nezbytnost pro plnění smlouvy uzavřené s klientem a provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost klienta. Společnost v těchto případech získává osobní údaje přímo od subjektů údajů případně prostřednictvím zpracovatelů zajišťujících služby realitní kanceláře, nebo od jiného účastníka smlouvy, je-li jich více. Osobní údaje klienta jsou v tomto případě zpracovávány minimálně po dobu trvání veškerých záruk ze smlouvy a lhůt, po které je nebo může být Společnost povinna prokazovat splnění svých povinností v souvislosti s výstavbou a prodejem nemovitostí v Bytovém komplexu Hostivař.
 3. Společnost předává osobní údaje klientů smluvním zpracovatelům zajišťujícím pro Bytový komplex HOSTIVAŘ služby realitní kanceláře, příp. společnosti BOKH, s.r.o., IČ 02131099, sídlem Pražská 810/16, Praha 10 – Hostivař, PSČ 102 21, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 215970 a dále externím dodavatelům Společnosti (např. subdodavatelům případných nadstandardních úprav požadovaných klientem, poskytovateli softwaru, IT služeb apod.), společenství vlastníků jednotek zřízenému pro příslušnou budovu a jejímu správci. Společnost nepředává osobní údaje klientů mimo EU.
 4. Klienti mají právo požadovat od Společnosti přístup k jejich osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Podrobnosti k těmto právům jsou uvedeny v záložce „práva subjektů údajů“.
 5. Poskytování osobních údajů klientů Společnosti je zcela dobrovolné. V případě neposkytnutí osobních údajů klienta nebude Společnost moci poskytovat klientovi informace, v souvislosti s jejichž poskytováním je udělován souhlas, resp. uzavřít s klientem předmětnou smlouvu.
  Zpracování osobních údajů obchodních partnerů a jejich kontaktních osob
 1. Společnost jakožto správce při své činnosti zpracovává mj. osobní údaje obchodních partnerů – podnikajících fyzických osob a dále osobní údaje kontaktních osob obchodních partnerů.
 2. Společnost zpracovává osobní údaje obchodních partnerů a jejich kontaktních osob pro účely plnění smluv či spolupráce s nimi uzavřených a pro účely jednání o uzavření smlouvy či spolupráce. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů obchodních partnerů – fyzických podnikajících osob je nezbytnost pro plnění smluv s nimi uzavřených nebo pro provedení opatření před jejím uzavřením. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů kontaktních osob obchodních partnerů je nezbytnost pro účely oprávněných zájmů Společnosti (tj. plnění smlouvy s obchodním partnerem), vůči nimž nemají přednost zájmy nebo základní práva kontaktní osoby.
 3. Společnost při naplňování účelu zpracování může předávat osobní údaje svých obchodních partnerů externím poskytovatelům služeb (např. poskytovateli účetních služeb, správci počítačové sítě, poskytovateli IT služeb apod.). Společnost nepředává tyto osobní údaje mimo EU.
 4. Osobní údaje obchodních partnerů a jejich kontaktních osob jsou Společností uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu ke Společnosti a dále po dobu trvání zákonných archivačních lhůt (např. ve vztahu k daňovým dokladům).
 5. Obchodní partneři a jejich kontaktní osoby mají právo požadovat od Společnosti přístup k jejich osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Podrobnosti k těmto právům jsou uvedeny v záložce „práva subjektů údajů“.
 6. Poskytování osobních údajů obchodních partnerů a jejich kontaktních osob ke zpracování Společností není povinné, nicméně v případě jejich neposkytnutí nebude moci být s obchodním partnerem uzavřena smlouva či nebude možné ji řádně plnit.
 7. Společnost získává osobní údaje kontaktních osob obchodních partnerů od těchto obchodních partnerů.
  Práva subjektů údajů
  Kterýkoli subjekt údajů, jehož osobní údaje Společnost zpracovává, má následující práva:
 1. právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, tj. právo získat od Společnosti potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou nebo nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat k nim přístup, jakož i k informacím uvedeným v čl. 15 odst. 1 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), jež jsou uvedeny v této směrnici;
 2. právo na opravu svých osobních údajů v případě jejich nesprávnosti či nepřesnosti;
 3. právo žádat po Společnosti za podmínek uvedených v čl. 17 GDPR výmaz svých osobních údajů a úplné ukončení jejich zpracování, zaniknou-li veškeré právní důvody pro jejich zpracování;
 4. právo na omezení zpracování v případech uvedených v čl. 18 odst. 1 GDPR (zejm. pokud subjekt údajů popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů nebo vznesl námitku proti jejich zpracování);
 5. právo vznést námitku proti zpracování, je-li Společností odůvodňováno nezbytností pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, jimiž je pověřena, nebo nezbytností pro účely jejích oprávněných zájmů;
 6. právo vznést kdykoli námitku proti zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu;
 7. právo na přenositelnost osobních údajů, tj. právo na získání osobních údajů o něm zpracovávaných ze strany Společnosti ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a jejich předání jinému správci, pokud je zpracování založeno na jeho souhlasu nebo smlouvě s ním uzavřené a pokud se zpracování provádí automatizovaně;
 8. právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, je-li právním důvodem pro jejich zpracování, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním;
 9. právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V záležitostech ochrany osobních údajů je možno kontaktovat společnost písemně na adrese sídla společnosti, popřípadě e-mailem na adrese byty@bydlenivhostivari.cz
Zpět na www.bydlenivhostivari.cz