PRAVIDLA ZPŮSOBU a VÝŠE FINANCOVÁNÍ (objekt F,G)


I. Předmět koupě je možno financovat následujícími způsoby:

a)      vlastními zdroji budoucího kupujícího v šesti navrhovaných alternativách rychlosti splácení (viz. článek II.), kombinací vlastních zdrojů a hypotéky v určených variantách rychlosti

b)       v individuálně sjednaném režimu, tj. buď vlastními zdroji budoucího kupujícího s jiným rozložením splátek či za použití hypotéky s jiným rozložením splátek, popřípadě za pomoci úvěru či meziúvěru ze stavebního spoření či kombinací více možností.

II. Úhrada vlastními prostředky

Budoucí kupující provádí zálohové platby v níže uvedených bodech postupu výstavby (první sloupec tabulky) ve variantách uvedených v tabulce lišících se rychlostí splácení. V závislosti na zvolenou variantu se mění základní cena o slevu popřípadě přirážku ve vazbě na zvolenou rychlost následujícím způsobem uvedeným v tabulce:

 

Číslo platby

VARIANTA

Varianta 1 (BONUSOVÁ)

Varianta 2 (ZÁKLADNÍ)

Varianta 3

 

Sleva/navýšení ceny 

Sleva 1% z ceny

 

Navýšení ceny jen o 1%

1.

Rezervační záloha

50 000 Kč

50 000 Kč

50 000 Kč

2.

Platba při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí

50% z kupní ceny(rezervační záloha se započte)

25% z kupní ceny (rezervační záloha se započte)

20% z kupní ceny (rezervační záloha se započte)

3.

Při dokončení hrubé stavby

40% z kupní ceny

25% z kupní ceny

20% z kupní ceny

4.

Při dokončení hrubých rozvodů

 0% z kupní ceny

20% z kupní ceny

0% z kupní ceny

5.

Při dokončení vnitřních omítek

0% z kupní ceny 

20% z kupní ceny

0% z kupní ceny

6.

Doplatek při  podpisu kupní smlouvy /výše hypotéky/

10% z kupní ceny

10% z kupní ceny

60% z kupní ceny

Číslo platby

VARIANTA

Varianta 4

Varianta 5

Varianta 6

 

 Navýšení ceny

Navýšení ceny jen o 2% 

Navýšení ceny jen o 3%

Navýšení ceny jen o 4%

1.

Rezervační záloha

50 000 Kč

50 000 Kč

50 000 Kč

2.

Platba při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí

30% z kupní ceny (rezervační záloha se započte)

20% z kupní ceny (rezervační záloha se započte)

10% z kupní ceny (rezervační záloha se započte) 

3.

Při dokončení hrubé stavby

0% z kupní ceny

0% z kupní ceny

0% z kupní ceny

4.

Při dokončení hrubých rozvodů

0% z kupní ceny

0% z kupní ceny

0% z kupní ceny

5.

Při dokončení vnitřních omítek

0% z kupní ceny

0% z kupní ceny

0% z kupní ceny

6.

Doplatek při podpisu kupní smlouvy /výše hypotéky/

70% z kupní ceny

80% z kupní ceny

90% z kupní ceny

Platby jsou zasílány na účet dle Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy. Cena se vztahuje výhradně na základní cenu bytu a nevztahuje se na navýšení z důvodů nadstandardů či jiných dodatečně objednaných plnění. 

III. ÚHRADA ZA Použití HYPOTÉKY

Budoucí kupující platí zálohové platby ve výše uvedených bodech postupu výstavby (druhý sloupec tabulky v odst. II.) v stanovených v tabulce uvedených variantách lišících se rychlostí splácení, výší přímo placených částek, výší hypotéky a výší navýšení ceny (přičemž předpokládaná výše hypotéky je zobrazena v řádcích 6. tabulky v odst. II.).

V návaznosti na zvolenou variantu se pro případy, kdy je výše hypotéky odchylná od úrovní uvedených v tabulce (viz. řádek 6. tabulky v odst. II), změní se základní cena ve vazbě na zvolenou rychlost tak, že se k ceně použije takové navýšení dle tabulky v předchozím odstavci, které odpovídá nejbližšímu nižšímu v tabulce uvedenému procentuálnímu podílu hypotéky na budoucí kupní ceně.

Platby jsou zasílány na účet dle Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy.

Cena se vztahuje výhradně na základní cenu bytu a nevztahuje se na navýšení z důvodů nadstandardů či jiných dodatečně objednaných plnění.

 

IV. INDIVIDUÁLNÍ ÚHRADA

Budoucí kupující a budoucí prodávající mají možnost sjednat zcela individuální splátkový režim na míru v závislosti na potřebách a finančních možnostech budoucího kupujícího. Přichází tak v úvahu kombinace splátek či kombinace vlastních splátek a hypoték, které nejsou postiženy v předchozích odstavcích II. a III. Výše navýšení budoucí kupní ceny či výše slev bude v takovém případě stanovena dohodou individuálně a to na základě podobných principů, z kterých vychází zvyšování či snižování kupní ceny v předchozích bodech.

 

V. OSTATNÍ

Pokud není změněn režim financování ve vazbě na potřeby budoucího kupujícího, postupuje se v případě prodlení dle textu smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

U plateb rezervační zálohy a záloh při podpisu smlouvy budoucí kupní se předpokládá úhrada z vlastních zdrojů.

Podmínky individuální úhrady budou zahrnuty v platebním kalendáři popřípadě sepsány formou samostatného dodatku.

Není-li výslovně uvedeno jinak, má se za to, že výše poplatků se počítá z příslušné sumy bez DPH, přičemž se k výsledné sumě následně příslušné DPH připočte. Obě strany mohou sjednat, že se od formy poplatku upustí, přičemž se v takovém případě o stejnou částku zvýší budoucí kupní cena. Home :: Lokalita :: Projekt :: Byty :: Financování :: Kontakty :: Galerie :: Ke stažení


Tyto webové stránky představují nezávazné marketingové informace obecné povahy. Veškeré údaje a vyobrazení jsou pouze ilustrační, nejsou závazné, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy a nelze se jich dovolávat, přičemž si společnost Bytový a obchodní komplex Hostivař, s.r.o. vyhrazuje právo jejich změny. Smlouva s jiným subjektem je uzavřena teprve tehdy, pokud je vyhotovena v písemné formě, její obsah smluvní strany ujednaly v celém rozsahu a podepsaly ji na téže listině. E-mailový kontakt na tomto webu byty@bydlenivhostivari.cz není autorizovaným firemním kontaktem, slouží pro nabídku jednotek více společností! Pro komunikaci s jednotlivými společnostmi použijte kontakty a postup uvedený ve smlouvách.Informace o zpracování osobních údajů.